Brother Sewing Machines Main Stage

Friday, 20.08.2021

14:30 Trumpet
          Noriko Abe

14:40 J-Pop
          Mitsuru Kijo

15:30 Enka
          Akari Mochizuki
          Koo Bérma Baffo

16:00 DJ
          Wamono Meista

17:00 Cosplay Walking Contest

17:45 Contemporary Dance Solo
          Mary Katakura

18:00 Kendo Performance

18:30 DJ
          Wamono Meista

Saturday, 21.08.2021

11:00 DJ
          Wamono Meista

12:10 Contemporary dance
          Mary Katakura

12:45 J-Pop
          Mitsuru Kijo

13:15 Kendo

14:00 Main Matsuri Cosplay Contest

15:00 DJ
          Wamono Meista

16:00 Prize giving on stage

17:00 Koto
          Naoko Kikuchi and her Students

17:20 Enka
          Akari Mochizuki

18:00 Kimono Zumba

18:30 Modern dance
          Yurie Nishi
          Kanna Mori

18:55 Taiko Solo
          Ichitaro

19:25 DJ
          Wamono Meista

Sunday, 22.08.2021

11:00 DJ
          Wamono Meista

12:00 Cosplay Walking Contest

12:30 Taiko
          Yoshihiko Fuek

13:15 Kendo

14:00 DJ
          Wamono Meista

14:45 Kimono Zumba

15:15 DJ
          Wamono Meista